Освітня програма “Міжнародні економічні відносини”

Посади, які займають фахівці

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності, перекладач, фахівець дипломатичних служб, економіст, спеціаліст з міжнародного маркетингу

Мета програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, аналітично мислити, які володіють сучасним економічним мисленням, управлінськими та організаторськими якостями, знаннями дипломатії, економічними категоріями менеджменту, маркетингу, знаннями політології, вільно володіють кількома іноземними мовами.

Основні програмні результати навчання

 1. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища.
 2. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг.
 3. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.
 4. Визначати шляхи оптимізації товароруху на національному та міжнародному ринках.
 5. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.
 6. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.
 7. Здатність спілкуватися на професійному рівні з використанням фахової термінології державною та іноземними мовами.
 8. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
 9. Знання правових аспектів регулювання міжнародних перевезень та Incoterms.
 10. Володіння методами і прийомами міжнародного маркетингу для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних фірм на світовому ринку.
 11. Уміння давати оцінку тенденціям розвитку світової економіки, визначати результати діяльності міжнародних економічних організацій, оцінювати наслідки міжнародної економічної інтеграції.

Освітні компоненти професійної підготовки

 • міжнародні економічні відносини;
 • економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України;
 • міжнародне економічне право;
 • міжнародний менеджмент і маркетинг;
 • інформаційні системи і технології;
 • світова економіка;
 • інтеграційні/дезінтеграційні процеси та світова політика;
 • дипломатичне забезпечення зовнішньо-економічної діяльності;
 • економічна безпека у міжнародних відносинах;
 • міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини.

Детальніше про освітні програми кафедри

Вступ 2022 – детально про умови